Så arbetar vi

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ligger till grund för förskolans pedagogiska verksamhet. Barnen ses som kompetenta och kreativa individer som lär sig och utvecklas genom lek, utforskande av sin omvärld och reflektion. Detta sker i samspel med oss pedagoger som inspirerar, utmanar och är medforskare.

Digitala verktyg

På våra förskolor i Ödåkra jobbar vi mycket med digitala verktyg. I filmen kan du se hur vi tänker kring de olika verktygen, hur vi gör och varför.


Vi använder en årsklocka som hjälper oss att skapa en gemensam struktur i vårt pedagogiska arbete. Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt för att kunna behålla och utveckla vår kvalitet.

Trygghet och trivsel

På Vintergatans förskola lägger vi stor vikt vid inskolningen och att den bli trygg för både barn och föräldrar. En god relation mellan pedagoger och föräldrar skapar trygghet för barnet. Vi har fokus på det sociala samspelet och hur vi är mot varandra.

Hos oss blir alla barn sedda och hörda och vi jobbar aktivt för att alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet. Barnets behov sätts i fokus och alla vuxna på förskolan är goda förebilder för barnen.

Vi har en likabehandlingsplan där vårt mål är att alla ska visa respekt, hänsyn och ges möjlighet att utveckla en god social kompetens inför mötet med omvärlden. I leken och i vår dagliga verksamhet tränar vi på detta.

Utveckling och lärande

Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt där observationer och dokumentation är en naturlig del av vår verksamhet. Genom bildskärmar, reflektionsväggar och pärmar blir barnen medvetna och kan reflektera över sitt lärande.

Barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs av pedagogerna och läggs ut på vår digitala lärplattform. Vi bjuder in till utvecklingssamtal där vi tillsammans samtalar kring vad som stimulerar ditt barns lärande på bästa sätt.